Dansen en Geloof

Dansen & Geloof

De naam ‘Dansen als Maria’ doet vermoeden dat het hier gaat om een dansproject. Ten dele is dit waar: Dansen als Maria uit zich o.a. in “dansen voor God”. Dit betekent dat het lichaam en de dans gebruikt worden om God te eren en om de vreugde van God uit te drukken. Dit “dansen voor God” is één van de projecten die onder het Dansen als Maria vallen.

Maar Dansen als Maria is meer dan dansen. Dansen als Maria is dan ook niet alleen voor dansers en dansliefhebbers bedoeld, nee, het is bedoeld voor eenieder die de betekenis van zijn eigen lichaam wil begrijpen en die wil leren hoe ons lichaam de relatie met onszelf, elkaar en God kan versterken.

Hoe werkt dit dan? Hoe kan ons lichaam de relatie met onszelf, elkaar en God versterken? Een korte introductie: de door Paus Johannes Paulus II geschreven Theologie van het Lichaam leert ons dat de mens zichzelf en God enkel kan kennen door het lichaam. Dit komt doordat de mens lichamelijk is. Ons mens-zijn manifesteert zich door ons lichaam. Hoewel de mens ook een geest heeft, is deze geest niet te scheiden van het lichaam. Juist onze geest manifesteert zich door ons lichaam. Was dit namelijk niet het geval, dus bestond onze geest los van ons lichaam, dan waren we engelen geweest. Maar we zijn geen engelen, want we hebben een lichaam. En juist door dit lichaam leren we onszelf kennen, zoals Adam zichzelf leerde kennen toen hij bemerkte dat hij méér was dan de dieren, maar dat hij tegelijkertijd niet gelijk was aan God, juist doordat hij een lichaam had, en God niet.
Waarom heeft God ons geschapen als lichamelijke wezens? Omdat Hij een wezen wilde scheppen waarin Zijn eigen Goddelijke mysterie zichtbaar zou worden. Heel Gods schepping is overigens een manifest van Zijn mysterie, maar het menselijk lichaam is daar het summum van, omdat de mens –en de mens alleen- is geschapen naar beeld en gelijkenis van God zelf!

Dit feit, dat wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, zegt ons heel veel over onszelf. Het geeft ons heel veel informatie over wie wij zijn: wie wij zijn als mensen en wie wij zijn in relatie tot God. Verdere bestudering van deze Theologie van het Lichaam brengt ons dan ook op het punt dat we gaan begrijpen hoe de betekenis van ons lichaam de relatie met onszelf, elkaar en God kan verbeteren.

Maar nu terug naar het Dansen als Maria. Waar ligt de link tussen de Theologie van het Lichaam en het Dansen als Maria? Het laatste breit voort op het eerste. Het uiteindelijke doel van de Theologie van het Lichaam is dat ons lichaam verlost wordt van de zonde die erop rust. Want hoewel ons lichaam ‘in den beginne’ geschapen werd naar Gods beeld, is er vervolgens de zonde gekomen die een behoorlijk grote invloed op ons lichaam uitoefent. Ons doel op aarde is om gezuiverd te worden van deze zonde, zodat we onze relatie met God kunnen herstellen (de zonde heeft onze relatie met God vertroebeld). Maria was de eerste mens op aarde die de volledige verlossing van het lichaam heeft ondergaan. Door haar onbevlekte ontvangenis heeft de zonde geen invloed gehad op haar lichaam en daardoor kon zij met haar lichaam God ontvangen: zij werd zwanger van Jezus. Hoewel wij niet onbevlekt ontvangen zijn, mogen (moeten) wij er toch naar streven om net als Maria vrij te zijn van zonde, zodat de zonde geen invloed kan uitoefenen op onze lichamen en wij dus vrijelijk Jezus in ons lichaam kunnen ontvangen (de Communie).

Vandaar de woorden ‘als Maria’. Wij mogen zijn ‘als Maria’. En wanneer wij dan zo ver gevorderd zijn dat wij (bijna) zonder zonden zijn, dan zal onze relatie met God zó sterk zijn, dat we pure vreugde en geluk ervaren. Gods vreugde mogen we dan ervaren. En wat doe je met je lichaam wanneer je pure vreugde ervaart? Dan ga je dansen!
Wanneer wij dus zondevrij leven, kan zich dat uiten in ons lichaam door een vrijheid tot dansen van ‘goddelijk’ geluk.

Dansen als Maria dus.